General Knowledge Quiz

Mahabharata Quiz 1
See Answer

1: (b) Ved Vyas, 2: (c) Shat Sahasra Samhita, 3: (d) Arjun, 4: (a) Dhritrashtra's wife, 5: (b) Haryana, 6: (c) Kunti, 7: (d) Hanuman, 8: (c) Sanjay, 9: (a) Bhishma, 10: (c) Gita